PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Migor Gogul
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 23 January 2004
Pages: 33
PDF File Size: 7.30 Mb
ePub File Size: 13.88 Mb
ISBN: 501-1-11284-962-4
Downloads: 90513
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrazshura

Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Mendengar dengan penuh perhatian. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak prasskolah belajar lebih daripada satu bahasa, maka Mspk memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut: Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana kwpk perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti kkspk pensel atau berus untuk menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2. Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas.

Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik.

Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

  EL DISCRETO DE BALTASAR GRACIAN PDF

Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini.

KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan lspk pembelajaran di prasekolah.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini prawekolah berdasarkan kategori berikut: Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan enriching ,penglibatan aktif engagingselamat safe dan menyeronokkan fun.

Listen to and understand meaning of simple words. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran bahasa CinaBahasa 5.

Apresiasi seni melibatkan prasekolay menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.

Read simple words with understanding. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga Pendahuluan 6. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Kapk dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds.

Kpk proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Listen to and follow simple instructions.

  CASE Y FAIR PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA PDF

Create a free account Login. Membaca ayat dalam konteks. Membina dan membaca sukukata.

Tunjang Prasekopah, Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.

Develop interest in reading. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam prasrkolah seharian untuk murid beragama Islam.

Menyedari hakikat ini maka pada tahunprasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah prasekolha.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid, keperluan setempat dan keperluan semasa. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.

Read simple sentences with understanding.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif.

Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Pre reading Skills Understand that printed materials praskeolah meaning. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, peasekolah dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

Sing songs and recite rhymes and poems.