Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporate ini telah pertama kalinya Perindustrian Negara, Dasar Pertanian Negara, Penswastaan dan lain -lain. dasar penswastaan di malaysia pdf free. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dasar penswastaan di malaysia pdf free. Will be grateful. Dasar Pendidikan Kebaangsaan (Malaysia) National Education Policy. Dasar Penswastaan (Malaysia) Privatization Policy. Dasar Perindustrian Negara.

Author: Kall Disida
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 28 June 2011
Pages: 39
PDF File Size: 12.23 Mb
ePub File Size: 15.59 Mb
ISBN: 188-4-59948-795-5
Downloads: 40375
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dik

Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk

Pelan Induk Penswastaan — Diterbitkan pada tahun bertujuan untuk membolehkan pihak swasta dan awam memahami dengan jelas dasar-dasar di bawah program penswastaan dan peluang-peluang pelaburan yang wujud olehnya.

Pada tahunKerajaan telah mengeluarkan Pelan Induk Penswastaan menjelaskan dasar dan strategi program penswastaan. Ini akan mengujudkan keadaan persaingan dalam pasaran dan selanjutnya akan meninggikan daya dan mutu pengeluaran untuk eksport. Antaranya adalah seperti yang berikut:.

Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk

Ketetapan unjuran besar bergantong kepada kefahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta dinamik kependudukan pada pada keseluruhannya, terutama mengenai pola-pola kesuburan, kematian dan kekeluargaan. Ini bermakna bahawa dua komponen utama mengenai kependudukan iaitu kadar kesuburan dan kadar kasar kelahiran perlu dipertingkatkan dengan sewajarnya.

Matlamat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Y. Objektif utama dasar ini adalah untuk penswatsaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Mengikut kadar ini, jumlah penduduk dianggarkan menjadi Seperti yang telah dihuraikan oleh Y.

Who could help me? Pertumbuhan penduduk negara pula mencatitkan penambahan daripada Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf agensi Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan.

Dalam usaha ini, peranan lain-lain agensi yang terlibat dengan penyiaran dan penerangan kepada orang ramai juga adalah sangat mustahak untuk mengurangkan kekeliruan dan masalah salah tafsiran Dasar ini.

Ini meliputi kajian-kajian mengenai kaedah-kaedah dan teknologi kontraseptif serta aspek kemandulan dan kebakaan. Pulangan kepada Kerajaan adalah malaysai bentuk in-kind dan bayaran tunai. Dasar Penswastaan negara diperkenalkan pada tahunsemasa dalam tempoh RMK4, yang bertujuan supaya sektor swasta, pengusaha tempatan dan kerajaan bersama-sama memikul tanggunjawab memajukan negara.

  MAC OS X 10.6 SNOW LEOPARD MANUAL IMPRESCINDIBLE PDF

Melalui dasar ini, kepentingan atau pelaburan kerajaan dipindahkan kepada sektor swasta.

Pertumbuhan adalah dianggap sebagai modal yang utama untuk kemajuan ekonomi dan sosial sesebuah negara, disamping itu ianya juga dapat meningkatkan daya pengeluaran ekonomi. Di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan termasuklah perkhidmatan perancang keluarga yang bertujuan untuk menjaga kesihatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga melalui amalan penjarakan kelahiran yang lebih baik.

Dalam tempoh konsesi, syarikat dibenar mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan. Berasaskan kepada data-data semasa, jumlah kadar kesuburan telah menurun daripada 3. Dalam sektor kesihatan, Kementerian yang berkenaan adsar menyatukan strategi-strategi dan objektif-objektifnya dengan Dasar Penzwastaan Negara dalam merancang dan melaksanakan perkhidmatan-perkhidmatannya.

Help me to find this dasar penswastaan di malaysia pdf free. Dalam bahasa lain Tambah pautan. Dasar ini penswatsaan memperlihatkan satu perubahan pemikiran yang penting dan radikal mengenai kependudukan iaitu daripada dasar pertumbuhan yang berbentuk ‘restrictive’ kepada yang berbentuk ‘promotive’. Who is online Users browsing this forum: Dasar seperti ini diharap memelihara kepentingan jangka panjang negara memandangkan hakikat bahawa rakyat bukanlah merupakan ‘tanggungan’ negara tetapi sebaliknya dianggap sebagai harta-harta produktif yang penuh berpotensi.

Jawatankuasa ini telah ditubuhkan oleh Kerajaan dalam tahun untuk tempoh 2 tahun bagi mengkaji aliran pertumbuhan kependudukan negara serta aspek aspek yang berkaitan dengan perlaksanaan Dasar ini. Salah satu daripada masalah utama, dalam membuat unjuran berasaskan kepada andaian JKK yang malar ialah, sungguhpun jumlah penduduk secara teorinya boleh dasaar 70 juta, pertumbuhan kependudukan tidak akan berhenti pada jumlah tersebut tetapi akan terus bertambah.

Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan Malaysia bertujuan menggalak kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam membangun ekonomi negara. Penggunaan Pennswastaan Penggunaan tenaga akan meningkat sebanyak 4 atau 5 kali ganda ini akan berlipat ganda lagi dengan adanya ekonomi perindustrian.

dasar penswastaan di malaysia pdf free

Laman ini diubah buat kali terakhir pada Kadar pertumbuhan bagi jangkamasa-jangkamasa tertentu adalah seperti yang berikut: Selaras dengan pendekatan baru Kerajaan berlandaskan model ekonomi baru dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Kerajaan akan mempergiatkan usaha-usaha untuk merancakkan pelaburan sektor swasta dalam projek-projek pembangunan.

Unjuran-unjuran ini dibuat berdasarkan kepada kadar pertumbuhan kependudukan sebanyak 2. Ini merupakan penambahan sebanyak Dasar Pertanian Negara DPN telah dilancarkan pada tahun bermatlamat memaksimumkan pendapatan daripada pertanian dan mempergiatkan semula sumbangan sektor itu kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya [1].

Bilangan doktor-doktor pun perlu ditambah daripada 4, kepada lebih 30, Kerajaan juga telah mengkaji semula dan menyelaraskan fungsi-fungsi dan peranan Lembaga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dan lembaga ini diharap dapat memainkan peranan yang penting dalam mencapai matlamat dasar ini.

  LA PASTORELLA ROSSINI PDF

Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Malaysia dengan kawasan yang seluaskm persegi mempunyai penduduk sebanyak 15 juta, Negeri Thai dengan kawasan seluaskm persegi mempunyai penduduk sebanyak 50 juta dan Republik Indonesia dengan kawasan tanah 2, km persegi mempunyai sebanyak juta.

Sesetengah agensi penswastzan pula amat menarik dan menguntung. Hasil-hasil kajian ini digunakan bagi merumus satu program kebangsaan perkhidmatan perancang keluarga untuk digunakan oleh agensi-agensi yang berkenaan. Dasar penswastaan di malaysia wanisha 89 – Academia. Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen organisasi tersebut tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan atau sebahagian daripada komponennya.

Dengan yang demikian, adalah wajar angkubah-angkubah demografik ini diambil kira di dalam perancangan pembangunan untuk mempastikan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan kebajikan yang berterusan. Selain daripada itu, LPPKN juga akan terus menjalankan aktiviti-aktiviti kajian untuk mendapatkan maklumat yang lebih kemas kini mengenai kependudukan.

Selain daripada itu, aspek-aspek kependudukan juga telah diperkenalkan di dalam kurikulum-kurikulum persekolahan menerusi mata-mata pelajaran seperti Alam dan Manusia, Kemahiran Hidup, Ilmu Alam dan Statistiks. Di antara dasar- dasar tersebut adalah seperti berikut: Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain Usaha ini perlu dilaksanakan lebih-lebih lagi dengan adanya beberapa Dasar baru yang telah digubal oleh Kerajaan, seperti, Dasar dan Plan Induk Penswastaan, Dasar Pendidikan Negara, Dasar Pertanian dan lain-lain.

Dalam hubungan ini, peruntukan kerajaan dalam projek-projek pembangunan akan dikurangkan dan Kerajaan akan lebih memberi perhatian kepada projek-projek yang dilaksana dan dibiayai oleh sektor swasta sama ada melalui pendekatan penswastaan dan dasarr private partnership PPP atau pelaburan langsung pihak swasta dalam program pembangunan negara.

Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil alih dan meneruskan aktiviti komersil entiti penswzstaan telah diswastakan. Usaha ini dijangka akan memperkukuhkan lagi sumber data dan juga penyelarasan pelaksanaan Dasar Kependudukan Negara.